คลังเก็บป้ายกำกับ: หน้าที่นิติบุคคลอาคารชุด

หน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุด(3): เก็บรักษาเอกสารพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ

มาตรา 38/3 ให้นิติบุคคลอาคารชุด เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานและงบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับไว้ที่สำนักงานของนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของร่วมตรวจดูได้ รายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานและงบดุลตามวรรคหนึ่ง ให้นิติบุคคลอาคารชุดเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม นิติบุคคลอาคารชุด มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเก็บรักษาเอกสารสำคัญไว้ ณ สำนักงานของนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้เจ้าของร่วมตรวจดูได้ตลอดเวลา ดังนี้ 1. เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานตามมาตรา 38/2 2. เก็บรักษางบดุลประจำปีตามมาตรา 38/1 3. เก็บรักษาข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดตามมาตรา 32 เฉพาะรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานและงบดุลตามที่กล่าวมาแล้วนั้น นิติบุคคลอาคารชุดต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม อ่านบทความภาษาอังกฤษได้ที่ http://www.CondoInPattaya.com [Tips on Buying Condo In Pattaya]

โพสท์ใน Uncategorized | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น